Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Slovník

Posledná aktualizácia: SlovakSoft 1. februára 2007

Obsahuje

 • Preklady anglických slov do slovenčiny, na ktorých sa dohodli členovia slovenského lokalizačného tímu Linuxu. Bolo by dobré, keby sa uvedené preklady používali záväzne.
 • Ďalšie slová (zatiaľ oficiálne neschválené) zo slovníka Marcela Telku.
 • Ďalšie slová, takisto neoficiálne, ktoré použili pri prekladaní Mozilly Andrej Macko, Stanislav Višňovský, Radovan Bukóci a ďalší prekladatelia produktov Mozilly do slovenčiny.
 • Obsiahlejší a momentálne aktuálnejší slovník nájdete na serveri BabelZilla.
 • Pre prispievateľov/lokalizátorov máme k dispozícii aj terminologické tabuľky so všetkými reťazcami použitými v programoch Firefox, Thunderbird a Sunbird. Len na vyžiadanie e-mailom.

Všeobecné pravidlá

 1. Príkazy a položky v ponukách a pod. sa prekladajú v neurčitku
  (správne: Otvoriť súbor, nesprávne: Otvorenie súboru).
  POZNÁMKA Radovana Bukóciho: Názvy (titulky) okien by som naopak prekladal podstatným menom, napríklad “Search” v ponuke a na tlačidle je “Hľadať”, ale v názve okna je “Hľadanie”.
 2. Pri oslovovaní sa používa malé začiatočné písmeno
  (správne: zápis do vášho súboru, nesprávne: zápis do Vášho súboru).

Obsah

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y X Y Z

A accelerator key ? (v Mozille je to Ctrl a Alt)
address book adresár NV
advanced pokročilé NV
anchor kotva NV
answering machine odkazovač O
anyway aj tak NV
apply použiť  
as well as ako aj, a tiež O
attribute atribút NV
authentication autenti(fi)kácia, overenie (totožnosti) N, SS
authorisation autorizácia, oprávnenie, udelenie oprávnenia, overenie oprávnenia, právo na prístup N
autocomplete automatické dokončovanie NV
B
back dozadu NV
naspäť NB
behaviour správanie (nie chovanie)  
bit, bits (binary digit) bit, bity, bitov – označovanie: 1 bit, kbit – kilobit, kbps – kilobit/y/ov za sekundu (vzorku); výraz nepíšeme skrátene kb ani inak, vždy bit, kbit, kbps (kbit/s), Mbit a pod.; bity sa VŽDY musia označovať v plnom znení, t.j. bit/bity, pretože ide o skratku na rozdiel od bajtov, ktoré sú základnou fyzikálnou veličinou  
bookmark záložka NV
both as … and as … ako … aj ako … O
browser prehliadač / navigátor NB/NT
browsing prehliadanie NB/NT
bug report hlásenie o chybe, správa o chybe NB
build o.i. zostavenie  
byte, bytes bajt, bajty, bajtov – označovanie: B–bajt, kB–kilobajty, MB–megabajty a pod.  
C
cache cache, vyrovnávacia pamäť NV, SS
cancel zrušiť O
character coding kódovanie znakov
v Mozille: “znaková sada”, pretože to musí byť v tom istom rode ako “character set”
NV/NB
character set znaková sada, kódovanie NV/NB, SS
check 1. (… box, column) označiť (zaškrtnúť radšej nie)
2. (… syntax, connection) skontrolovať
SS
check box zaškrtávacie pole / políčko NV/NB / SS
začiarkavacie políčko MS
chrome (Mozilla) programový kód Mozilly ? NB
collapse zbaliť (strom) NB/NV/SS
Common name (CN) (v certifikáte) Bežné meno (CN) (prípadne Všeobecné meno (CN)) NV, i18n
compact o.i. zhustiť NV
compile kompilovať I / SS
compliant vyhovujúci, kompatibilný, v súlade, spĺňa SS / I
contributors prispievatelia NB
control ovládanie, riadenie O
cookie cookie NV
customize prispôsobiť NV
D
default 1. predvolený / pôvodný / prednastavený
preddefinovaný / implicitný / štandardný
2. predvoľba, pôvodné nastavenie
NV/NB
delete odstrániť (už to tam viac nebude) /
vymazať, zmazať (ostane to tam, ale bude to prázdne/čisté)
NB
description opis, popis NB, SS
dew point rosný bod SHMÚ
directory priečinok (v prekladoch používateľskej úrovne) O
adresár (v prekladoch týkajúcich sa systému) O
disable zakázať NV
dithering rozklad NT
download stiahnuť/stiahnutie, prevziať/preberanie NB, SS a MS
draft návrh, koncept NV, SS
drop down rozbaliť SS
drop down (list) rozbaľovací zoznam SS
drop down (menu) rozbaľovacia ponuka SS
E
e-mail správa, pošta, elektronická pošta, e-mailová správa, e-mailový, poslať / odoslať (správu, (elektronickú) poštu, e-mail). O, PSP, SS
embedded vložený, vstavaný, zabudovaný O
enable povoliť NV
encrypt (za)šifrovať NB/I
expand rozbaliť NV
expire uplynúť, stratiť platnosť, skončiť, vypršať, expirovať I / NB
F
feature súčasť / funkcia / črta NV/NB
feels like (v meteorológii) pocitová teplota SHMÚ
find hľadať (napr. v ponuke Edit > Find) NT
Find as you type Hľadanie počas písania  
floating figures plávajúce obrázky (také, ktoré nie sú zviazané
s konkrétnym miestom, ale umiestňujú sa dynamicky tak, aby stránka dobre vyzerala)
O
folder priečinok O
forward dopredu NV
frame rámec O
frameset skupina rámcov SS
free software slobodný softvér, neplatený softvér O, SS
front-end rozhranie NT
H
handle (v Mozille je to taký minigombík na hrane čiary, ktorá zvislo alebo vodorovne rozdeľuje okno na dve časti, po jeho stlačení sa jedno z tých podokien zroluje)  
hardware hardvér O
Help Pomocník O
highlight zvýraznenie (pokiaľ ide o text) O
home domov NV
homepage domovská stránka NV
host hostiteľ / server NV
however, avšak, NV
I
i.e. t.j. O
inline frame plávajúci rámec ? I
ISO image ISO obraz O
J
junk (mail) spam, Nevyžiadané/á, nevyžiadaná správa/pošta, podľa toho, koľko máte miesta na preklad, pozri aj spam O
L
label popis, nápis, označenie, menovka, značka NB / SS
link odkaz, prepojenie NV, SS
Linux Documentation Project Dokumentačný projekt Linuxu NT
list zoznam O
location umiestnenie (súbor na disku), adresa (na webe) NV, NB, SS
log denník, protokol, záznam, zápis, hlásenie, -a ? NB
denník, záznam udalostí SS
M
mailing list rozosielací / rozposielací zoznam (oba sú správne) NB
poštový zoznam SS
managing správa (niečoho) NV
master password hlavné heslo NV
menu ponuka O
multiuser viacpoužívateľský, mnohopoužívateľský O
viacužívateľský, mnohoužívateľský
Pozri túto diskusiu
JULS
My Sidebar (v Netscape/Mozille) Bočný panel NV
N
news (v newsreaderi) diskusia,-e NB
name (pre osoby a zvieratá) meno  
(pre neživotné) názov  
newsgroup diskusná skupina NV
next (v sprievodcovi) dopredu NV
(v sprievodcov) ďalej NB
normally zvyčajne, obvykle NB, O, SS
O
Objective-C (neprekladá sa – názov jazyka) O
options možnosti NB, SS
override nahradiť SS
P
pack, package balík O
page strana (prvá, druhá, tretia…), stránka (internetová) NB/NV
paste prilepiť MS (Win98)
plugin zásuvný modul NB/NV/SS
policy politika, pravidlá NV/NB
pop-up vyskakovacie okno (v súčasnosti bežne používaný výraz, dohodnutý aj v tíme Mozilla.sk)  
prekrývacie okno (výraz vymyslený v roku 2003) NB
kontextové okno (občas uvádza MS) MS
prefer preferovať NV
preferences predvoľby NV
presented poskytnutý, zadaný (kód PIN), predložený, uvedený, prekladať podľa kontextu NV, SS
preview ukážka NV
previous predchádzajúci NV
profile profil NV
Q
query otázka / požiadavka NV/NT
Quick launch (v Mozille) Rýchly štart NB
R
recipient adresát (toto je zaužívané v Mozille aj Thunderbirde) NV
príjemca SS
release 1. vydanie
2. vydať, zverejniť, uverejniť, uvoľniť
O
release notes poznámky k vydaniu  
restore obnoviť, obnovovať (napr. data zo zálohy, obsah okna) O
revoke (certificate) zrušiť (certifikát) ZEP
S
screen name Zobrazované meno  
screenshot snímka obrazovky SS
search hľadať, hľadanie NV
search engine vyhľadávač NB
select vybrať, označiť NV/NB
share zdieľať, zdieľaný (priečinok) O, SS
shell jadro NT
shortcut odkaz (na súbor) NT, SS
sidebar bočný panel O
since ‘… are needed, since they …’ v tomto význame ‘keďže’, ‘pretože’ O
…, so that you can … …, aby ste mohli … O
software softvér O
spam (mail) spam, Nevyžiadané/á, nevyžiadaná správa/pošta, podľa toho, koľko máte miesta na preklad, pozri aj junk O
stream prúd dát, prúd údajov NT, SS
stylesheet súbor so štýlmi  
subject (v e-maile) predmet NV
system tray (vo Windows) systémová lišta, počnúc Win XP je to Oznamovacia oblasť NB
T
tab karta, záložka, panel, list. V Mozille záložka = bookmark,
panel = stránka v Bočnom paneli, a preto tab = karta.
NV/NB
tag tag, značka NV/NB/SS
thread vlákno NV
timeout uplynutie lehoty. Treba však prekladať do slovenčiny s citom. Napr. transfer timeout – čas (vyhradený) na prenos uplynul. I
token token SS
tool nástroj NT
toolbar panel s nástrojmi SS
tooltip rada ?? (hodilo by sa niečo výstižnejsie) NV
popis SS
(bublin(k)ový) (p)opis NB
treshold hranica, limit, hraničná hodnota NT
type ahead find pozri Find as you type  
U
uncheck zrušiť označenie SS
zrušiť zaškrtnutie, vypnúť voľbu ? NB
unless you use pokiaľ nepoužívate O
upgrade aktualizácia, aktualizovať NT
user 1. používateľ 2. užívateľ
Pozri túto diskusiu
O
utility pomôcka NT
V
vCard vizitka. Ďalšie možnosti: pozdrav, osobná karta, navštívenka NB
vendor výrobca, vydavateľ O, SS
W
What’s Related (v Mozille) Súvisiace stránky NB
wizard sprievodca NV/NB
Y
you may want to mali by ste (niečo urobiť) NB/I

Kódy v tabuľke znamenajú zdroj:

 1. O – Oficiálny (záväzný) preklad dohodnutý na konferencii sk-i18n@lists.linux.sk
 2. NT – Neoficiálny preklad (Marcel Telka)
 3. NV – Neoficiálny preklad (Stanislav Višňovský / Andrej Macko)
 4. NB – Neoficiálny preklad (Radovan Bukóci)
 5. I – Preklad dodal Ivar
 6. MS – Microsoft (slovenské verzie produktov)
 7. PSP – Pravidlá slovenského pravopisu
 8. ZEP – Zákon o elektronickom podpise
 9. SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
 10. SS – SlovakSoft
 11. JULS – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Pozrite aj náš anglicko-slovenský slovník na serveri BabelZilla.
K neoficiálnym (a prípadne ku všetkým) prekladom sa môžete vyjadrovať v konferencii sk-i18n@lists.linux.sk

Slovník vznikol úpravou Slovníka pre preklad Linuxu do slovenčiny od Marcela Telku.